Česká obec sokolská

NSA vypsala výzvu na podporu sportující mládeže v roce 2023
Je určena sokolským jednotám

27. 10. 2022

Národní sportovní agentura vypsala výzvu Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví s alokací 200 milionů korun. Příjem žádostí bude zahájen 16. listopadu ve 12 hodin a ukončen 16. prosince ve 12 hodin. Výzva je určena těm, kdo organizují pravidelné cvičení pro mládež od 3 do 14 let a lekce trvá alespoň 45 minut.

Dvě stě milionů korun je připraveno ve výzvě Můj klub 2023 - Pohyb a zdraví, kterou vypsala Národní sportovní agentura. Je určena pro sportovní organizace, sportovní kluby a tělocvičné jednoty, které organizují pravidelné cvičení mládeže od 3 do 14 let (ročníky 2020 až ročníky 2009).

„Pravidelnou sportovní činností se v tomto případě rozumí činnost sportovních organizací uvedených (tělocvičných jednot), kterou organizují výhradně pro vlastní členy, kteří mají uhrazený členský spolkový příspěvek. Tato činnost spočívá v souvislém a nepřetržitém organizování pravidelně se opakující právě 1 tréninkové jednotky. Tato pravidelná sportovní činnost musí být po dobu minimálně 40 týdnů v roce,“ uvádí se ve výzvě.

Do této četnosti se nezapočítávají dny státních svátků, školních prázdnin a případných výluk z důvodu zásahů „vyšší moci“. „Za pravidelnou sportovní činnost nelze považovat účast sportovce v navazujících sportovních kempech kurzech a obdobné sportovní činnosti, kterou sportovní klub organizuje jako opakované sportovní akce s možností dobrovolné účasti dětí a mládeže,“ uvádí se dále ve výzvě.

Jak je specifikována tréninková jednotka

„Tréninkovou jednotkou se rozumí pravidelně se opakující souvislá pohybová aktivita v příslušném sportovním odvětví, ve stanoveném časovém rozsahu. Tréninková jednotka musí mít minimální časový rozsah 45 minut. Pro účely této Výzvy platí, že pokud je tréninková jednotka v delším než minimálním rozsahu, tak se vždy jedná o jednu (1) tréninkovou jednotku,“ zní další upřesnění.

„Jsem ráda, že byla tato výzva nakonec vypsána. Apelovali jsme na vedení NSA, jelikož řada našich tělocvičných jednot organizuje cvičení pro nejmenší děti právě jednou týdně a z předchozí výzvy Můj klub tato frekvence vypadla. To by na naši činnost mělo obrovský dopad. Přitom právě pravidelné cvičení od nejútlějšího věku umožní vybudovat správné návyky a naučit děti, že pravidelný pohyb přináší radost,“ říká starostka České obce sokolské Hana Moučková s tím, že velmi intenzivně vnímá další připomínky z tělocvičných jednot a bude je tlumočit vedení NSA při dalším jednání.

Nyní se mohou činovníci sokolských tělocvičných jednot připravit a žádost o podporu jejich pravidelných hodin podat v druhé půlce listopadu. Příjem žádostí bude trvat měsíc. Od poledne 16. listopadu do 12 hodin 16. prosince. „Agentura si vyhrazuje právo celkovou alokaci Výzvy upravit, tzn. celkovou alokaci snížit, nerozdělit veškeré finanční prostředky předpokládané celkové alokace v rámci této Výzvy, příp. tyto finanční prostředky navýšit, a to v závislosti na počtu a kvalitě obdržených žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) a na výši disponibilních prostředků,“ uvádí se v aktuálním znění výzvy.

Pro koho je výzva určena:

Výzva je věcně zaměřena na podporu činností a oblastí podpory:

a) sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 3 až 14 let (ročníky 2020 až ročníky 2009),

b) zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele v souladu s platnými registrovanými stanovami.

 

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace