Česká obec sokolská

župa Jana Podlipného vyhlašuje veřejnou soutěž
vytvořte odznak k Památnému dni sokolstva

17. 06. 2021

Sokolská župa Jana Podlipného vyhlásila veřejnou výtvarnou soutěž na návrh odznaku k 8. říjnu 1941. Vítězný odznak budou mít na svém kroji připíchnutý sokolové třeba při Spanilé jízdě, kterou župa pravidelně pořádá u příležitosti už zmíněného Památného dne sokolstva. Návrh odznaku by měl výtvarně postihnout, že 8. říjen 1941 neznamenal zlomení odporu. Připomenout, že to byli sokolové, kteří se i poté zapojili do ukrývání desantů z Anglie, do atentátu na Heydricha, činnosti v ilegálním sokolském hnutí. Pamětní desky v našich sokolovnách dokumentují, že sokoly 8. říjen nezlomil. Podívejte se na podmínky soutěže.

VEŘEJNÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ!

Vyhlašovatel: Sokolská župa Jana Podlipného, pobočný spolek, se sídlem Vršovické náměstí 111/2, Praha 10, Vršovice, PSČ 101 00, IČ: 452 49 571, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 27776, vypisuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, veřejnou výtvarnou soutěž na návrh odznaku. 

Na tuto veřejnou soutěž se nevztahují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Soutěž je jednokolová. Každý účastník veřejné soutěže může do soutěže zaslat nejvýše 3 soutěžní návrhy.

Účastník soutěže: Sokolská i nesokolská veřejnost.

Předmět soutěže: vytvoření návrhu odznaku, který symbolicky vyjádří historickou skutečnost, že ač ve dne 8. 10. 1941 (den označený rozhodnutím Parlamentu ČR jako Památný den sokolstva) bylo pozatýkáno, uvězněno či popraveno 1500 sokolských funkcionářů, sokolové neustali ve svém odporu.  Součástí návrhu je datum 8.10.1941.

Sekretář soutěže: jednatel župy br. Šilhán.

Náležitosti návrhu: 

  • návrh odznaku musí být navržený na papíře ve formátu A5
  • odznak může mít ve finální podobě formát libovolný (čtverec, ovál, obdélník, nepravidelný tvar apod.) s plochou maximálně cca 5 cm2
  • pokud je návrh členěn v několika plochách, je třeba označit, jak se plochy prostupují 
  • není nutný sádrový model 

Použití návrhu: Vytvoření odznaku určeného pro župní funkcionáře župy Jana Podlipného, účastníky Spanilé jízdy sokolů během Památného dne sokolstva, pro funkcionáře ČOS a pro členy jednot župy.

Soutěžící dodá svoji přihlášku s návrhem v uzavřené obálce s označením Veřejná soutěž, logotyp, neotevírat. 

Na adresu Župa Jana Podlipného, Vršovické nám. 111/2, 101 20 Praha 10. Přihláška musí obsahovat: (i) jméno a příjmení soutěžícího spolu s poštovní doručovací adresou a (ii) prohlášení soutěžícího, že návrh je autorem  vytvořené původní dílo, prosté právních vad a nezatížené právy třetích osob.   

PODMÍNKY SOUTĚŽE: 

Účastníkovi soutěže, jehož návrh bude vybrán jako vítězný, vznikne dnem oznámení rozhodnutí zadavatele právo a povinnost uzavřít s vyhlašovatelem do 30 dnů ode dne oznámení licenční smlouvu ve znění uvedeném v příloze. Pokud tak účastník neučiní, jeho práva z veřejné soutěže i právo na uzavření licenční smlouvy zaniká. 

Hodnotící komise: návrhy bude vyhlašovatel posuzovat podle vlastního uvážení hodnotící komisí ve složení:  

akad. sochař a medailér Michal Vitanovský, sběratel sokolských odznaků br. Hrbáček, starosta župy Jana Podlipného br. Pokorný a vzdělavatel župy br. Richter. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo neoznačit žádný návrh jako vítězný. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat takový návrh, který mu nejlépe vyhovuje. Zároveň je oprávněn odmítnout všechny návrhy. 

Náklady soutěžících: Účastníci soutěže nemají právo na úhradu nákladů spojený s jejich účastí v soutěži. Náklady členů hodnotící komise, skicovné či model se neproplácejí. To vše ani v případě zrušení soutěže. 

Ocenění tří vítězných návrhů: Účastník veřejné soutěže, jehož návrh vybere hodnoticí komise jako nejlepší získá zhotovený odznak ve stříbře. 

Účastníci, jejichž návrhy vybere hodnoticí komise jako, druhý a třetí nejlepší získají bronzovou medaili župy Jana Podlipného a diplom. 

Výsledek soutěže, tj. vítězné návrhy s uvedením jmen autorů budou publikovány v časopisu SOKOL a VZLET a na webových stránkách České obce sokolské. Návrh, který bude hodnotící komisí vybrán jako nejlepší, bude realizován.  Současně budou autoři vítězných návrhů písemně vyrozuměni. Nebude-li nejlepší vítězný návrh vybrán, nebude ocenění předáno žádnému z účastníků soutěže.

Termíny: soutěž bude vyhlášena v červnu 2021 v sokolských časopisech SOKOL, VZLET a na webových stránkách České obce sokolské. Termín pro odevzdání návrhů je 28. února 2022 do 12:00 hod. Na později doručené návrhy do soutěže nebude brán zřetel. 

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže proběhne, to je i v případě odmítnutí všech návrhů, ve lhůtě do 1. května 2022.

Závěrečná ustanovení: 

Vyhlašovatel soutěže je oprávněn veřejnou soutěž i bez uvedení důvodu kdykoliv zrušit. 

Soutěžící svou účastí ve veřejné soutěži udělují souhlas s prezentací svých návrhů, které odeslali do soutěže, v časopisu SOKOL, VZLET, na webových stránkách České obce sokolské a na webových stránkách sokolské župy Jana Podlipného.  

Grafické návrhy zaslané do veřejné soutěže se autorům nevracejí. Účastníci soutěže udělují svou účastí souhlas s ponecháváním a archivací poskytnutých grafických návrhů u vyhlašovatele. 

Nedílnou přílohou těchto pravidel je závazný návrh licenční smlouvy.

 

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace